คณะกรรมการสารสนเทศและเทคโนโลยี

 

อัตรากำลัง
คณะกรรมการสารสนเทศและเทคโนโลยี( IM )

 

 

นายนิติพงษ์  ปิ่นแก้ว
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ประธาน

 

นายศิวบุตร  คำสม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองประธาน

 

นายกิตติ์พิพัฒน์  เยาวโสภา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กรรมการ

 

นางสุมาลี  คำพลอย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ

 

นางยุพเรศ  นิลละออง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
กรรมการ

 

นางกรรณิการ์  เมืองมานิตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ

 

นายธานินทร์  กรพาโชค
นายช่างเทคนิค
กรรมการ

 

นางอรุณทิพย์  ศรีสล้าง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
กรรมการ

 

นางสาวพรทิพย์  ศรีสุนันทา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการและเลขานุการ

 

นายอภิสิทธิ์  แสงเฮ่อ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ