หน้าที่ เป้าหมาย ขอบเขตบริการ

 

 

งานสารสนเทศและเทคโนโลยี

หน้าที่และเป้าหมาย :

ก.หน้าที่และเป้าหมาย :

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร   ผู้ให้บริการ  และผู้รับบริการ อย่างถูกต้อง   ทันเวลา  พิทักษ์สิทธิ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เป้าหมาย ความครบถ้วน  ถูกต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้  และลดขั้นตอนการทำงาน

ขอบเขตการให้บริการ:

1. เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศแต่ละหน่วยงานให้สามารถใช้สารสนเทศร่วมกันได้

2. กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

3. ให้บริการจัดสรร ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้คำแนะนำให้คำปรึกษาด้านการใช้งานตามความเหมาะสม

4. ให้การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ กับทุกหน่วยงานตามความเหมาะสม

5. ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายให้ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

6. ซ่อมบำรุง ดูแลรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของหน่วยงานต่างๆ

7. ดูแลบริหาร website ของโรงพยาบาล www.khunyuamhealth.com  ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สื่อสารของบุคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอกโรงพยาบาล

8. ดูแล Intranet ให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สื่อสารของบุคลากรในองค์กร เป็นศูนย์ข้อมูล(Data Center)

9. มีหน้าที่สำรองข้อมูลที่สำคัญในระบบเครือข่ายทุกวัน