ตัวชี้วัดสำคัญของงานสารสนเทศ

 

ตัวชี้วัดสำคัญของงานสารสนเทศและเทคโนโลยี 

1.จำนวนครั้งของการขัดข้องของระบบให้บริการ Mrecord              เป้าหมาย ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี

2.อัตราการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงครบตามแผนการพัฒนางานสารสนเทศ                                                                                          เป้าหมาย 100 %

3.อัตราการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเสร็จทันตามกำหนด
                                                                                       เป้าหมาย มากกว่า 80%

4.อัตราการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม ทันเวลา                                      เป้าหมาย 100 %